Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Brielle ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Brielle en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Kaslander Coaching
Algemene voorwaarden KC GroupFit 2015
Algemeen
1. De groepstrainingen werken met 3 verschillende opties: een 10- rittenkaart, 2 keer per week abonnement en een onbeperkt abonnement.
2. Alle klanten vullen hun beschikbaarheid in het inschrijfsysteem en zijn er vrij in deze tot 24 uur voor de training te wijzigen.
3. Een 10-rittenkaart is niet persoonsgebonden en kan derhalve door meerdere personen worden gebruikt.
4. Een 10-rittenkaart is 4 maanden geldig en ingeval van ziekte of een ongeval in overleg langer geldig.
5. Een abonnement wordt 1 x per maand voldaan via factuur of automatisch incasso en is per maand opzegbaar.
6. Afwezigheid en/of verhindering dient uiterlijk 24 uur vóór de training gemeld te zijn bij de trainer. Bij voorkeur via het inschrijfsysteem, per email info@kaslandercoaching.nl of telefonisch op 0630123373. Indien dit niet binnen 24 uur vóór de training gemeld is, zijn wij genoodzaakt de kosten voor deze gemiste training alsnog in rekening te brengen.
7. De trainer behoud het recht om bij overmacht (verkeersproblemen,plotselinge overlijden etc.) de training te annuleren en te verplaatsen.
8. De diensten van Kaslander Coaching duren maximaal 60 minuten tenzij anders vermeld.
Training
1. Zorg dat je minimaal 5 minuten van te voren aanwezig bent.
2. Maak voor de binnentrainingen gebruik van schone schoenen en voor de buitentrainingen van oude schoenen.
3. Zorg goed voor jezelf en breng een flesje water en een handdoek mee.
4. Wil je een introducé meenemen? Super leuk, maar wel graag even van te voren melden.
5. Indien je medicijnen gebruikt, een blessure hebt of een andere medische aandoening overleg dan altijd eerst met jouw art of je mag trainen. Stel ons vervolgens aan het begin van de training op de hoogte van eventuele blessures.
6. Ervaar je tijdens een oefening pijn of klachten, stop dan met de oefening en geef dit aan bij de trainer.
7. Geef 100% inzet tijdens de trainingen en laat je verassen door het resultaat.
Toepassing
1. Alle klanten ontvangen deze algemene voorwaarden ter inzage.
2. Kaslander Coaching is gerechtigd deze voorwaarden, indien noodzakelijk te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden per email.
3. De voorwaarden kunnen opgevraagd worden per email en zijn in te kijken in de praktijkruimte van KC.
Tarieven en betaling
1. De kosten voor een 10-rittenkaart bedragen €90,-.
2. Abonnement 2xp.w €53,-.
3. Abonnement onbeperkt €65,-.
4. De tarieven van Kaslander Coaching kunnen jaarlijks worden aangepast. Dergelijke aanpassing wordt een maand tevoren gepubliceerd op www.kaslandercoaching.nl Daarnaast zal u per mail op de hoogte worden gebracht van de betreffende tariefwijzigingen.
5. Het betalingstermijn is 14 dagen. Het bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL61 RABO 0170 6166 22 (Rabobank) t.n.v. Kaslander Coaching onder vermelding van het factuurnummer.
6. Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW.
Kaslander Coaching
Aansprakelijkheid
1. Kaslander Coaching is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van cliënt of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies , schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde materialen en schade als gevolg van storingen in het computersysteem van KC.
2. Kaslander Coaching is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, tengevolge van deelname aan de training. Daarnaast is Kaslander Coaching niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. De cliënt is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van Kaslander Coaching.
3. Een cliënt wordt geacht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie. Ook het gebruik van medicijnen (zoals antibiotica) dient voor een training aangegeven te worden.
4. Kaslander Coaching is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van de cliënt.
5. Kaslander Coaching is wel aansprakelijk indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kaslander Coaching .
6. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Kaslander Coaching jegens de cliënt, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door cliënt betaalde vergoedingen.
7. Cliënten van Kaslander Coaching maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de trainingsmaterialen.
Overmacht
1. In het geval Kaslander Coaching als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder rechtelijke tussenkomst, haar verplichtingen op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is kan Kaslander Coaching de samenwerking ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van Kaslander Coaching onafhankelijke omstandigheden die de nakoming tijdelijk of blijvend verhinderen waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, stroomstoringen, storingen in communicatiefaciliteiten en internet, waterschade en natuurrampen.
3. In het geval van ontbinding als gevolg van overmacht is cliënt aan Kaslander Coaching slechts een vergoeding verschuldigd voor de diensten genoten voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.
Voor akkoord:
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hierbij akkoord:
Naam Plaats Datum Handtekening
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….